Katalog odpadów dzieli odpady na grupy, podgrupy i rodzaje w zależności od źródła ich powstania. My odbieramy tylko, niektóre z rodzajów tych odpadów. Możecie je Państwo sprawdzić w poniższych tabelach.

Pełny katalog odpadów dostępny jest tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury​
15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali​
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe​
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe​
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06  Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
19 12 01 Papier i tektura​
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma​
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06​
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
20 01 01 Papier i tektura​
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia​
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe